...
Czym jest biogazownia? 

Zadaniem biogazowi rolniczej jest produkcja biogazu w wyniku rozkładu biomasy organicznej w procesach fermentacji metanowej i kolejno wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w systemie skojarzonego spalania biogazu. Dzięki wykorzystaniu biogazu do celów energetycznych poza efektem ekonomicznym ogranicza się także zużycie nieodnawialnych surowców służących do produkcji energii (węgla, ropy i gazu). Produktem ubocznym w procesach fermentacji metanowej jest tzw. pozostałość pofermentacyjna stanowiąca cenny materiał nawozowy. 


Ogólna charakterystyka procesu. 

Określona część biomasy stałej, pobrana ze zbiorników wstępnych lub silosu, jest codziennie rozdrabniana, mieszana z płynem (gnojowica, płyn pofermentacyjny, itp.) i pompowana do zbiorników fermentacyjnych.  W zbiornikach tych zachodzi proces fermentacji z wydzieleniem biogazu, który zbiera się w górnej części zbiorników fermentacyjnych, pod wypukłą membraną, utrzymującą określone ciśnienie biogazu. Okres przebywania biomasy w fermentorze wynosi przeciętnie ok. 30- 60 dni (czas retencji) w zależności od rodzaju biomasy wejściowej i sposobu prowadzenia fermentacji. Biogaz jest następnie oczyszczany z wilgoci oraz związków siarki i dostarczany do układu kogeneracyjnego, w którym jest spalany. Silnik napędza generator elektryczny, a energia cieplna z chłodzenia silnika i spalin jest częściowo lub w całości odzyskiwana. Wyprodukowana energia elektryczna jest sprzedawana do sieci elektrycznej, ciepło jest częściowo wykorzystane do ogrzewania zbiorników fermentacyjnych (do 25 – 50 % wyprodukowanego ciepła), a pozostała część może być wykorzystywana np. do ogrzewania gospodarstwa, fermy, suszarni zboża lub również sprzedana. Ze zbiorników fermentacyjnych codziennie odbierany jest tzw. płyn pofermentacyjny, w ilości zbliżonej do dostarczonej biomasy. Część tego płynu może być użyta do ponownego rozcieńczenia biomasy jako tzw. recyrkulat, a część trafia do zbiornika pofermentacyjnego lub laguny, a w odpowiednim czasie jako nawóz naturalny o wysokiej zawartości azotu, fosforu i potasu jest rozwożona na pola w celu użyźniania gleby. 


Nasze rozwiązania. 

Nasze biogazownie budujemy w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Kontenerowy układ najważniejszych elementów systemu oraz zbiorniki w wykonaniu stalowym pozwalają na ich wcześniejszą prefabrykację co znacząco skraca czas montażu urządzeń na budowie oraz obniża jej koszty.
  • Instalacja obróbki wstępnej substratów obejmuje silosy magazynowe kiszonki z odprowadzeniem odcieków, zbiorniki na surowce płynne z instalacją napełnienia zbiorników, dozownik biomasy stałej z wagą oraz zespół obróbki i podawania substratu z maceratorem.
  • Instalacja fermentacji (produkcji biogazu) obejmuje dwa zespoły fermentacyjne, każdy składający się z dwóch komór fermentacji pierwotnej i jednej komory fermentacji wtórnej z zadaszeniem pełniącym funkcję magazynową biogazu, z mieszadłem strumieniowym do mieszania zawartości komór.
  • Zastosowanie mieszadła strumieniowego daje nam pełne przemieszanie dozowanych substratów i niedopuszczenie do tworzenia martwych stref co podnosi efektywność procesów produkcji biogazu przy jednoczesnej optymalizacji kosztów jego pozyskania.
  • Instalacja gazowa obejmuje chłodziarko-suszarkę biogazu, filtr z węglem aktywnym do usuwania siarki, pochodnię gazową, armaturę pomiarową i zabezpieczającą
  • Instalacja obróbki przefermentowanych substratów obejmuje dwa zbiorniki na pozostałości pofermentacyjne z zadaszeniem membranowym tworząc główny magazyn biogazu, układ odbioru pofermentu do rolniczego wykorzystania z separatorem części stałych, armaturą regulacyjną i pomiarową
  • Instalacja rozdziału substratu, karmienia oraz ogrzewania zbiorników feremntacyjnych skupiona jest w kontenerze technicznym w którym zlokalizowana jest również Rozdzielnia Główna biogazowni. Kontener techniczny odpowiada za wszystkie procesy zachodzące na biogazowni oraz za sterowanie i monitoring pracy urządzeń.
  • Instalacja elektroenergetyczna obejmuje maszynownię z agregatem do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, stację transformatorową, aparaturę pomiarową, instalację elektryczną, odgromową i przeciwprzepięciową
  • Stosowana jednostka kogeneracyjna w zabudowie kontenerowej pozwala na szybką instalację i uruchomienie urządzenia na budowie. Kogenerator wyposażony jest we własny układ sterowania współpracujący z główną rozdzielnią sterowniczą w kontenerze technicznym oraz układy nadzoru nad pracą kogeneratora włącznie z zabezpieczeniem przeciwwybuchowymKorzyści z biogazowni. 

Wartość opałowa biogazu zależy od zawartości procentowej metanu., tj. im większa zawartość metanu tym wyższa kaloryczność biogazu. Przyjmuje się że biogaz o zawartości ok. 65% metanu ma wartość kaloryczną 23 MJ/m3. Rzeczywista wartość metanu zależy od składu fermentowanego materiału. Przeciętne uzyski biogazu dla kiszonki kukurydzy wynoszą 450-700 m3/t smo przy zawartości metanu na poziomie 50-55 % obj. 
Rzeczywista wydajność biogazowni zależy od rodzaju i jakości substratów używanych w procesach fermentacji. Ich procentowy udział oraz rodzaj można zmieniać. Każda instalacja jest projektowana indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości Inwestora. Ilość gazu jaką uzyskujemy z przykładowych substratów pozwala na wyprodukowanie 1,1 MW energii elektrycznej oraz 1,15 MW energii cieplnej pozyskiwanej z chłodzenia korpusu agregatu oraz odzysku ciepła ze spalin powstających podczas spalania biogazu w agregacie kogeneracyjnym. Pozyskane ciepło w 25% jest wykorzystywane do podgrzewania substratów w zbiornikach fermentacyjnych reszta może zostać wykorzystana na potrzeby własne gospodarstwa lub sprzedana. 
Dodatkową korzyścią z biogazowni jest płyn pofermentacyjny z którego po przeprowadzeniu separacji otrzymujemy 9,5 tys. ton masy pofermentacyjne oraz 21,0 tys. m3 płynnej frakcji, która jako naturalny nawóz o wysokiej zawartości azotu, fosforu i potasu może być rozwożona na pola w celu użyźniania gleby. Biogazownia w nowoczesnym gospodarstwie pozwala na jego niezależność energetyczną w zakresie wykorzystywanej w produkcji energii cieplnej oraz wprowadza dywersyfikację dochodów z produkcji rolnej przynosząc zyski z wyprodukowanej i sprzedanej energii elektrycznej. Budowa biogazowni przynosi również realne korzyści w wymiarze społecznym pokazując troskę Inwestora o środowisko naturalne poprzez pozyskiwanie energii ze źródeł naturalnych. 


Wymagania systemu.

Biogazownia rolnicza jako instalacja do pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej jest idealnym uzupełnieniem nowoczesnego gospodarstwa rolnego jednak żeby dobrze i efektywnie działać potrzebuje dobrej jakości substratów pochodzących z produkcji rolnej oraz odpadów z hodowli trzody chlewnej lub bydła w postaci gnojowicy. Jako dodatkowy wsad do biogazowni można wykorzystywać pomiot kurzy pochodzący z ferm drobiu. Wielkość biogazowni rolniczej powinna być dostosowana do wielkości i możliwości produkcyjnych gospodarstwa w zakresie areału jaki może zostać przeznaczony na uprawę kukurydzy oraz ilości dostępnej gnojowicy. Dla biogazownia o mocy 1 MW wielkość areału potrzebnego pod uprawę kukurydzy na kiszonkę to ok. 300 ha. Żeby zabezpieczyć biogazownię w dostawę świeżej gnojowicy niezbędnej w procesie fermentacji oraz do rozrzedzania kiszonki podczas karmienia zbiorników fermentacyjnych potrzebna jest ferma trzody chlewnej o wielkości stada min. 800 loch. 
Copyright Nazwa.pl